تسریع فرایند صدور ویژه کارت

با سلام  واحترام 

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم ویژه کارت می رساند برای تسریع در فرایند صدور کارت، از این پس عکس صاحب کارت روی ویژه کارت چاپ نخواهد شد.

ویژه کارت، ارائه کننده خدمات اختصاصی و رفاهی به جامعه علمی و نخبگان کشور