قرارداد همکاری مابین شرکت رایمون توسعه آریا و شرکت بین المللی شتابدهی صادرات ایرانیان

 قرارداد همکاری مابین شرکت رایمون توسعه آریا و شرکت بین المللی شتابدهی صادرات ایرانیان منعقد گردید