تخفیف ویژه کارت برای پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 38

دانشگاه علمی کاربردی واحد 38 برای پذیرش دانشجو در بهمن 98 به دارندگان ویژه کارت 5 درصد تخفیف اختصاص می دهد