ویژه کارت
بیمه سامان


پوشش ها و شرایط بیمه نامه خانه امن به شرح ذیل می باشد :

 

 

ارائه بیمه های تکمیل درمان خانواده با شرایط ذیل :
بیمه نامه تکمیل درمان به صورت خانوادگی با تخفیف 10 درصد به صورت نقدی و همچنین در صورتیکه تعداد

بیمه شدگان بیمه نامه 3 نفر و بالای 3 نفر باشد صدور بیمه نامه مشمول 15 درصد تخفیف مازاد بر تخفیف قبل

خواهد بود.

 

 جدول پوشش ها و طرح های تخفیفی بیمه سامان

 

ضمنا بیمه نامه های ذیل هم با تخفیف های ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
1- ارائه بیمه نامه بدنه اتومبیل تا سقف 65 درصد تخفیف به صورت نقدی و اقساطی
2- ارائه تخفیف های سنوات ثالث تا 70 درصد طبق تخفیف های مجاز بیمه مرکزی
3- ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی تا سقف 40 درصد تخفیف
4- ارائه بیمه نامه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات تا سقف 30 درصد تخفیف

 

ارائه کارت آتیه سازان و خدمات رفاهی به بیمه شدگان تکمیل درمان سامان :


ارائه کارت آتیه سازان به صورت خانوادگی می باشد و برای هر شخص یک کارت صادر می شود.صدور کارت

برای پدر، مادر ،خواهرو برادر افراد مجرد و برای همسر و فرزندان متاهل ،مجاز است.همچنین این امر ، منوط

به ارئه تصویر صفحه دوم شناسنامه متقاضیان معرفی شده توسط طرف دوم، کارت ملی ایشان ، شماره همراه

و آدرس محل سکونت می باشد.


با استفاده از این کارت از تخفیف 15 درصدی مراکز درمانی تحت پوشش این کارت که بیش از 300 مرکز

درمانی می باشد بهره مند می شوید.