ویژه کارت
مجموعه افق کوروش

تخفیف ۱ تا ۴ درصد علاوه بر تخفیف های معمول فروشگاهی برای جامعه علمی کشور (دارندگان ویژه کارت)
با خرید در طول یکماه و پرداخت فاکتور توسط دستگاه کارتخوان بانک سامان
تخفیف بصورت پلکانی با حداقل خرید 100،000 تومان به بالااعمال می شود

بالای 100 هزارتومان خرید 1 درصد

بالای 200هزارتومتن خرید 2 درصد

بالای 400هزارتومان خرید 3 درصد

بالای 500هزارتومان خرید 4 درصد

مازاد بر تخفیف های افق کورورش


برای مشاهده شعب به تفکیک استان و شهر محل سکونت، به سایت افق کوروش مراجعه نمایید