ارائه خدمات مراکز بوم گردی، اقامتی و گردشگری توسط  شرکت وندا رایمند (سایت شب) با ۳% تخفیف مازاد برای دارندگان ویژه کارت

بزودی به مراکز ارائه خدمات به جامعه علمی کشور خواهد پیوست